Inžiniering

1.    INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Ponúkame Vám zastupovanie na stavebnom úrade a všetkých dotknutých inštitúciách, ktorých vyjadrenia sú potrebné pre vydanie

 • stavebného povolenia
 • kolaudačného rozhodnutia
 • vydanie územného rozhodnutia

V rámci zastupovania pre Vás zabezpečíme:

 • vybavenie potrebných rozhodnutí, povolení a dokladov
 pred začatím realizácie akejkoľvek stavby, či zmeny vzhľadu nehnuteľnosti v rámci opravy, nadstavby, prístavby
 • kompletnú dokladovú časť a povolenia, potrebné pre začatie realizácie stavby
 • vyjadrenia dotknutých orgánov pre vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebné účely
 • vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov potrebných pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby do daného územia (územné rozhodnutie staveného úradu sa týka takmer všetkých nových výstavieb individuálnych rodinných domov, bytových domov, nadstavbieb na rodinných, bytových domoch a administratívnych budovách)
 • vyjadrenia potrebné pre vydanie stavebného povolenia
VYPRACUJEME VÁM PROJEKT BUNGALOVU NA MIERU ZA CENU KATALÓGOVÉHO PROJEKTU, ZA BEZKONKURENČNÝCH 900 EUR* AKCIA PLATÍ DO 31.03.2023

​2.   ÚKONY SPOJENÉ S KATASTROM NEHNUTEĽNOSTÍ

 • vypracovanie zmlúv v súlade s občianskym zákonníkom (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluvazmluva o zriadení/zrušení vecného bremena, zmluva o dielo, zmluva o zriadení záložného práva, dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohoda o vyporiadaní BSM)
 • zastupovanie v katastrálnom konaní (napr. prerušené konanie, majetkovo-právne vyporiadanie, duplicita vlastníctva a pod.)
 • pomoc pri prerušenom, zastavenom a  zamietnutom konaní na katastri nehnuteľností
 • vypracovanie a podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva
 • vypracovanie opravných prostriedkov v katastrálnom konaní ako aj podnety na protest prokurátora
 • právna pomoc pri majetkovo-právnom vyporiadaní (najmä identifikácia parciel, pozemnoknižné vložky)
 • vypracovanie návrhov na zápis práva do katastra nehnuteľností vkladom („Véčko“)
 • vypracovanie návrhov na zápis práva do katastra nehnuteľností záznamom („Zetko“)
 • vypracovanie návrhov na opravu chyby v katastri nehnuteľností
 • právne posúdenie spôsobilosti zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis práva do katastra nehnuteľností
NAJLEPŠÍ PROJEKT JE PROJEKT, KTORÝ JE UŠITÝ PRESNE PODĽA VAŠICH PREDSTÁV. V DOME PREDSA BUDETE BÝVAŤ KAŽDÝ DEŇ, TAK NECH JE NAOZAJ TAKÝ AKO STE SI HO VYSNÍVALI…

Compare

Enter your keyword